انتقاد پذیر باشید.
نویسنده باید با دید مثبت و سازنده به انتقادات نگاه کند.
نگاه کردن با آغوش باز و جهت درست به انتقادات وارد شده به اثر، باعث بهبود کیفیت آن و بالا رفتن سطح مهارت در نویسندگی میشود.
گاهی نکاتی وجود دارد که حتی در مرحله‌ی بازنویسی نیز از چشم نویسنده پنهان مانده است و مخاطب در مواجهه‌ی اول با اثر، به دلیل تازگی داشتن محتوا، متوجه آنها میشود.
واکنش شما به انتقادات چیست؟
انتقاد پذیر هستید؟

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment