انواعی دیگر از متن‌ نیز وجود دارند
مانند:
دیجیتال
توصیفی
استدلالی
متون مقدس
آموزشی
تفریحی
دایره المعارفی
و…
که برخی معتقدند این دسته، زیرمجموعه‌ی برخی انواع دیگر قرار می‌گیرند و برخی آنها را انواع مستقل میدانند. بعضی متن‌ها نیز، ترکیبی از دو یا چند نوع متن هستند.
هر کدام از انواع متن‌ها، اصول و چهارچوب مخصوص به خود را دارد که در پست‌های آینده درباره آنها صحبت خواهیم کرد.
با کدام یک از انواع متن آشنایی دارید؟
به کدام سبک مینویسید؟
داستان نویسی، جزوی کدام نوع به شمار می‌رود؟
کامنت گذاشته و توضیح دهید

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment