بازنویسی کنید
نویسنده باید پس از اتمام داستان خود، بارها آن را بررسی کند.
بازنویسی باعث میشود داستان صیقل پیدا کرده و شکل و فرم درستی به خود بگیرد. ممکن است داستانی بارها نیاز به بازنویسی داشته باشد.
گاهی در بازنویسی نویسنده متوجه تعارضاتی در داستان شده یا با توجه به سلیقه و هدف خود، قسمت‌هایی از داستان را کاملا تغییر می‌دهد.
شما پس از نگارش داستان چند بار آن را بازنویسی می‌کنید؟

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment