بهترین‌ها را بخوانید.
تجربه از ملزومات هر نویسنده است.
نویسنده برای نوشتن بهترین داستان، باید بهترین‌ها را بشناسد و این امر فقط با
خواندن بهترین‌ها
محقق می‌شود.
برای خواندن داستان خوب، درباره کتاب‌ها تحقیق کنید.
بهترین کتاب‌ها را بخوانید
و
از آن‌ها برای نوشتن
بهترین داستان‌ها
الهام بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment