رقابت کنید!
نویسنده باید با خود و دیگران در حال رقابت باشد.
به عنوان یک نویسنده هر روز باید در حال شکستن رکورد خود و بهتر شدن و پیشرفت باشیم، اما در کنار این، باید رقیبی بیرونی و مناسب (قابل دسترسی) برای خود متصور شده و سعی کنیم تا به او برسیم و حتی از او جلوتر رویم.
نکته‌ی مهم ان است که این رقابت، سالم بوده و به حیطه‌ی حسادت کشیده نشود. اگر موفق به ایجاد رقابت سالم شویم میتواند به خوبی برای ما ایجاد انگیزه و اشتیاق کند.
اهل رقابت هستید؟
چه چیزی را رقابت سالم می‌دانید؟

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment