سبک خود را پیدا کنید.
هر نویسنده روش خاص خودش را دارد.
برای پیدا کردن سبک خود باید
بخوانید و بنویسید
بخوانید و بنویسید
و باز هم بخوانید و بنویسید.
خود را محدود نکنید و هر چه به ذهنتان می‌رسد، بنویسید.
خواندن باعث می‌شود سبک‌های گوناگون را بشناسید
و
نوشتن به شما کمک میکند سبک خود را پیدا کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment