سلیقه‌ی مخاطب را پیدا کنید.
هر قشری از خوانندگان سلایق مخصوص به خود را دارند.
توجه به این سلیقه، میتواند به نویسنده در جذب مخاطب کمک کند.
خواندن نظرات خوانندگان آثار دیگر
و
معاشرت با اقشار گوناگون
راه خوبی برای پیدا کردن سلیقه‌ی مخاطب است.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment