از آنجا که تمام اتفاقات یک داستان بر مدار شخصیت شکل گرفته و پیش میرود، این مقوله، در داستان‌نویسی اهمیت زیادی دارد.
با توجه به فضا و اقتضای داستان، شخصیت‌ها ممکن است، انسان، حیوان، شیء و… باشند.
پردازش شخصیت‌ها به هدفی که نویسنده از خلق آنها داشته و همچنین جهان‌بینی او برمیگردد.
نویسنده، در داستان نیز همانند دنیای واقعی، خصوصیات و ویژگی‌هایی را برای شخصیت متصور شده و در طول داستان، او را با این ویژگی‌ها نشان داده و معرفی میکند. به طور مثال، باید از ظاهر شخصیت و رفتارش، نشانه‌هایی به مخاطب ارائه کند (البته این کار باید در راستای اهداف داستان انجام بگیرد) اما بهتر است این فرایند به صورت غیر مستقیم و از طریق گفتار و حرکات شخصیت انجام شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment