صمیمی بنویسید.
ایجاد جوی صمیمی و برانگیختن احساس همزاد پنداری مخاطب، او را با داستان همراه میکند.
البته باید این کار را تدریجی و بدون اشاره‌‌ی مستقیم انجام داد و مخاطب را آرام آرام وارد لایه‌های مختلف داستان کرد.

خواندن متن به عنوان مخاطب
و
بررسی آن در این امر اهمیت زیادی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment