جریان منسجم بسازید
نویسنده باید اتفاقات داستان را منسجم و در طول هم بیاورد.
جزئیات و جریانات داستان باید به گونه‌ای مطرح شوند که در عین نشان دادن زوایای مختلف داستان،
یکپارچگی خود را حفظ کرده و مخاطب را سردرگم نکنند.
به طوری که خواننده با اشتیاق به خواندن داستان ادامه دهد.
انسجام در داستان از نظر شما چه معنایی دارد؟
برای انسجام بخشیدن به داستان خود چه میکنید؟

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment