منطقه‌ی امن خود را داشته باشید.
نویسنده باید جایی داشته باشد که به او احساس آرامش بدهد.جایی که بتواند ذهن خود را رها کرده و به راحتی بنویسد. به دور از دغدغه‌های روزمره متمرکز شده و تنها به سو‌ژه‌ی خود فکر کند.
منطقه‌ی امن شما کجاست؟
چگونه آن را پیدا کردید؟

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment