نامرئی را ببینید!
برای پیدا کردن ایده‌های ناب و نو باید در پدیده و ماجرایی، چیز/ وجهی را ببینید که دیده نمیشود و بقیه آن را نمیبینند.
اگر از زاویه‌ای نو به مسائل نگاه کنید اطراف خود را مملو از سوژه‌های ریز و درشت و جالب برای نوشتن داستان میبینید.
توجه به کودک درون
و
الهام گرفتن از طبیعت
به شما در این امر کمک میکند.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment