پایان مناسب داشته باشید.
نویسنده باید داستان خود را جذاب به پایان برساند.
بعضی از پایان‌ها غیرمنتظره، بعضی شاد و بعضی غمگینند اما در هر حالتی باید اشتیاق مخاطب را تشدید کند و خاطره ‌ی خوبی از داستان برای او به جا بگذارد. یک پایان خوب میتواند تاثیر داستان خوب را دو چندان کند.
چه ایده‌‌هایی برای یک پایان بندی مناسب در ذهن دارید؟

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment