تمرین داستان نویسی 52

تمرین داستان نویسی 52 توصیفی کوتاه درباره کاراکتر تصویر بالا بنویسید.پ.ن: توصیف شما باید عینی باشد.پ.ن۲: از به کار بردن هر گونه لفظ رکیک یا توهین خودداری کنید. متن خود را در قالب فایل Word جهت بررسی توسط کارشناس نویسندگی در فرم زیر ارسال کنید. فونت متن شما باید b nazanin 11 بوده نظر کارشناسان…

تمرین داستان نویسی 51

تمرین داستان نویسی شماره 51 این سری تمرین، شامل ده تمرین بوده که در قالب ده پست گذاشته می‌شود.در هر تمرین تعدادی کلمه وجود دارد و شما باید تنها در شش جمله یا شش خط، تمام کلمات را استفاده کنید.نکته‌ی مهم آن است که متون نوشته شده توسط شما در این ده تمرین، در نهایت…

تمرین داستان نویسی 50

تمرین داستان نویسی شماره 50 این سری تمرین، شامل ده تمرین بوده که در قالب ده پست گذاشته می‌شود.در هر تمرین تعدادی کلمه وجود دارد و شما باید تنها در شش جمله یا شش خط، تمام کلمات را استفاده کنید.نکته‌ی مهم آن است که متون نوشته شده توسط شما در این ده تمرین، در نهایت…

تمرین داستان نویسی 49

تمرین داستان نویسی شماره 49 این سری تمرین، شامل ده تمرین بوده که در قالب ده پست گذاشته می‌شود.در هر تمرین تعدادی کلمه وجود دارد و شما باید تنها در شش جمله یا شش خط، تمام کلمات را استفاده کنید.نکته‌ی مهم آن است که متون نوشته شده توسط شما در این ده تمرین، در نهایت…

تمرین داستان نویسی 47

تمرین داستان نویسی شماره 47 این سری تمرین، شامل ده تمرین بوده که در قالب ده پست گذاشته می‌شود.در هر تمرین تعدادی کلمه وجود دارد و شما باید تنها در شش جمله یا شش خط، تمام کلمات را استفاده کنید.نکته‌ی مهم آن است که متون نوشته شده توسط شما در این ده تمرین، در نهایت…

تمرین داستان نویسی 46

تمرین داستان نویسی شماره 46 این سری تمرین، شامل ده تمرین بوده که در قالب ده پست گذاشته می‌شود.در هر تمرین تعدادی کلمه وجود دارد و شما باید تنها در شش جمله یا شش خط، تمام کلمات را استفاده کنید.نکته‌ی مهم آن است که متون نوشته شده توسط شما در این ده تمرین، در نهایت…

تمرین داستان نویسی 45

تمرین داستان نویسی شماره 45 این سری تمرین، شامل ده تمرین بوده که در قالب ده پست گذاشته می‌شود.در هر تمرین تعدادی کلمه وجود دارد و شما باید تنها در شش جمله یا شش خط، تمام کلمات را استفاده کنید.نکته‌ی مهم آن است که متون نوشته شده توسط شما در این ده تمرین، در نهایت…

تمرین داستان نویسی 42

تمرین داستان نویسی شماره 42 این سری تمرین، شامل ده تمرین بوده که در قالب ده پست گذاشته می‌شود.در هر تمرین تعدادی کلمه وجود دارد و شما باید تنها در شش جمله یا شش خط، تمام کلمات را استفاده کنید.نکته‌ی مهم آن است که متون نوشته شده توسط شما در این ده تمرین، در نهایت…