ستایش شیرعلیمتولد ۱۳ مرداد ۱۳۸۰ فارغ التحصیل مدرسه قرآنی حافظان وحی حافظ قرآندانشجوی کارشناسی جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطباییسابقه برگزاری کلاس خصوصی قرآن و خلاقیت ارتباط با استاد از طریق آدرس ایمیل:  shirali@hedocheshm.ir