مدیر فنی سایت مدیر فنی سایت مدرس

دوره هنری یک

1,100,000

دوره آموزش هنری یک

دوره هنری یک – سطح یک ماهه

200,000
1 month دسترسی

دوره دسترسی یکماهه به مطالب آموزشی

دوره هنری یک – سطح یک ساله

1,200,000
1 year دسترسی

دسترسی یکساله به منابع و دورس سایت

دوره هنری یک

1,100,000

دوره آموزش هنری یک

دوره هنری یک – سطح یک ماهه

200,000
1 month دسترسی

دوره دسترسی یکماهه به مطالب آموزشی

دوره هنری یک – سطح یک ساله

1,200,000
1 year دسترسی

دسترسی یکساله به منابع و دورس سایت

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment