تمرین داستان نویسی 10

تمرین نویسندگی شماره ده خودتان را از دید شخصی که با شما مشکل دارد، توصیف کنید. پ‌.ن: متن ارسالی کمتر از سی سطر نباشد. در این تمرین نگاه منفی به شخصیت مثبت داستان را آموزش می‌بینید و همچنین نگارش متن خلاف عقیدهٔ شخصی خود را تمرین می‌کنید. متن خود را جهت بررسی توسط کارشناس نویسندگی…