تمرین داستان نویسی 11

تمرین داستان نویسی شماره یازده «یک نامه به گذشتهٔ خود بنویسید.» پ‌.ن: متن ارسالی تقریباً سی سطر باشد. در این تمرین پند دادن به مخاطب را تمرین می‌کنیم و همچنین نگارش داستانی که راوی‌ِ آن فردی الهام بخش است را آموزش می‌بینید