تمرین نویسندگی 12

تمرین نویسندگی شماره دوازده «داستانی کوتاه از زبان یک حیوان اهلی، بنویسید.» پ‌.ن: متن ارسالی تقریباً سی سطر باشد. انتخاب راوی یکی از ارکان مهم داستان نویسی است، در اینجا روایت از زبان حیوانات نزدیک به انسان را تمرین می‌کنیم. متن خود را جهت بررسی توسط کارشناس نویسندگی در فرم زیر ارسال کنید. نظر کارشناسان…