تمرین داستان نویسی 13

تمرین داستان نویسی شماره سیزده «داستانی کوتاه از زبان یک حیوان اهلی، بنویسید.» پ‌.ن: متن ارسالی تقریباً سی سطر باشد. انتخاب راوی یکی از ارکان مهم داستان نویسی است، در اینجا روایت از زبان حیوانات نزدیک به انسان را تمرین می‌کنیم.