تمرین داستان نویسی 14

تمرین نویسندگی شماره 14 «داستانی کوتاه از زبان درختی پیر، بنویسید.» پ‌.ن: متن ارسالی تقریباً سی سطر باشد. انتخاب راوی یکی از ارکان مهم داستان نویسی است، در اینجا روایت از زبان اشیاء را تمرین می‌کنیم. (در راستای تمرین قبل است) متن خود را جهت بررسی توسط کارشناس نویسندگی در فرم زیر ارسال کنید. نظر…