تمرین داستان نویسی 15

تمرین داستان نویسی شماره پانزده «یک روز از زندگی فردی کارتون‌خواب را در داستانی کوتاه، بنویسید.» پ‌.ن: متن ارسالی تقریباً سی سطر باشد یک نویسنده باید شناخت کافی از جامعه داشته باشد، در اینجا نوع نگاه و نگارش یکی از معضلات اجتماعی را تمرین می‌کنیم. در این تمرین کلمهٔ «کارتن» را (در کپشن و عکس)…