تمرین داستان نویسی 16

تمرین داستان نویسی شماره شانزده «داستانی کوتاه از ترس مادری که در مکانی شلوغ کودک خود را گم کرده، بنویسید.» پ‌.ن: متن ارسالی تقریباً سی سطر باشد. بیان احساسات در داستان امری مهم و تأثیر گذار است، در اینجا نگارش احساس «ترس» را تمرین می‌کنیم. متن خود را جهت بررسی توسط کارشناس نویسندگی در فرم…