تمرین داستان نویسی 20

تمرین داستان نویشی شماره 20 «داستانی کوتاه بنویسید که راوی آن فردی نابینا باشد.» (موضوع داستان آزاد است) پ‌.ن: متن ارسالی تقریباً سی سطر باشد. متن خود را در قالب فایل«word» جهت بررسی توسط کارشناس نویسندگی در فرم زیر ارسال کنید. نظر کارشناسان از طریق ایمیل برای شما ارسال میشود.