تمرین داستان نویسی 22

تمرین داستان نویسی شماره 22 «داستانی کوتاه با پایانی شاد و غافلگیر کننده (برای خواننده) بنویسید.» (موضوع داستان آزاد است) پ‌.ن: متن ارسالی تقریباً چهل سطر باشد. پایان داستان شاد باشد (فقط پایان خوش کافی نیست) خواننده باید غافلگیر شود (غافلگیری شخصیت داستان ملاک نیست) یک نفر انتخاب می‌شود و زیر نظر مشاورین مؤسسه، به‌صورت…