تمرین داستان نویسی 30

توی پست قبل از این حرف زدیم که درباره چیزای خیلی ساده، چیزهایی که توی روزمره خیلی باهاشون مواجه میشیم ولی بهشون توجهی نمی‌کنیم، بنویسیم. این بار از یه زاویه دیگه بهش نگاه کنیم و دوباره از یه زاویه جدید و دوباره…. وقتی از ساده حرف میزنیم منظورمون چیزیه به سادگی همین تصویر! چیزی که هر روز…